Konkurs ofert

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Ogłoszenie konkursu

Nr zamówienia: OSiR/PN/01/2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  https://osirochota.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/50235, zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
  • pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pll

Poniżej link do postępowania:
 https://osirwlochy.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/50234


05.08.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18 ogłasza otwarty konkurs na dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie.

Oferty należy kierować na adres e-mail: zamowienia@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert: 12.08.2021 r. do godz. 9.00

Załączniki do konkursu:

Ogłoszenie o zamówieniu;

Formularz cenowy;

Projektowane postanowienia umowy;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Odpowiedź na pytanie – Dotyczy postępowania na: dostawę wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego
w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie.

Odpowiedź na pytania – Dotyczy postępowania na: dostawę wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego
w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie.

Informacja o wyniku postępowania


24.06.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18 ogłasza konkurs ofert na organizację zajęć grupowych nauk pływania w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie.

Dokumenty należy składać do 01.07.2021r. do godz. 12.00, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18, z dopiskiem “Konkurs ofert – nauka pływania”.

Ogłoszenie konkursowe wraz załącznikiem.


18.12.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na obsługę techniczną instalacji technologicznych basenu wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych oraz badaniem jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz.2016).

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert do 23.12.2020r. do godziny 14:00.

Załączniki do konkursu:

Archiwum


18.11.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie naprawy nadproża.

Załączniki do konkursu:

Naprawa nadproża betonowego, polegająca na:

Wymianie belki betonowej na belkę w konstrukcji stalowej (na podstawie projektu technicznego),

w załączniku ślepy kosztorys.

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert do 20.11.2020r. do godziny 12:00.

Załączniki do konkursu:

Nadproże – wymiana


06.11.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie następujących napraw.

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Zapraszamy na wizję lokalną.

Termin składania ofert do 12.11.2020r. do godziny 10:00.

Załączniki do konkursu:

Ogłoszenie konkursu ofert na naprawę dachu hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18


30.09.2020


Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na opracowanie ekspertyz technicznych oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego.

Załączniki do konkursu:

Ogłoszenie ekspertyzy

Skip to content