RODO

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że :

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy (zwanym dalej: Ośrodkiem) jest Dyrektor Ośrodka.

 

 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku, za pomocą adresu e mail: iodo@osirwlochy.waw.pl

 

 • Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody, w związku z prowadzoną przez Ośrodek działalnością, której celem jest statutowa realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców.

 

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy  Ośrodka.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lub do czasu ustania celu.

 

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  odmowa świadczenia usługi.

 

 • Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy.

 

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.