Regulamin Pływalni

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI PŁYWALNI             

1. Przed wejściem na teren hali pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Ośrodka, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i atrakcji wodnych i bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu. 

2. Klienci indywidualni i w grupach zorganizowanych mają prawo wstępu na teren hali pływalni na podstawie wykupionego biletu (karnetu). Wykupienie biletu (karnetu) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Osoby przebywające na terenie hali pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, które nie stosują się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń ratowników lub pracowników, mogą zostać usunięte z hali pływalni bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

4. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

5. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali pływalni w klapkach.

6. Opiekun grupy, po wejściu do hali pływalni, zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem ze stanowiska nr 1 celem ustalenia zasad korzystania z hali pływalni przez grupę.

7. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

8. Zajęcia nauki pływania mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników i opiekunów grup szkolnych.

9. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a w przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekunów grup szkolnych, w ilości nie mniejszej niż jeden opiekun na 15 uczestników zajęć.

10. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w KASIE.

11. W hali pływalni obowiązują klapki, czepek oraz strój kąpielowy;

 • dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy,
 • dla mężczyzn – elastyczne przylegające do ciała kąpielówki lub slipki o dowolnej długości nogawek bez kieszonek i metalowych elementów

12. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

13. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali pływalni do skorzystania z prysznica celem umycia całego ciała.

14. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych (wanna z hydromasażem) należy bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania oraz stosować się do poleceń obsługi. Zaleca się korzystanie z w/w atrakcji w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

15. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania znajdujących się przy stanowiskach startowych oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi.

16. Na terenie hali pływalni zabrania się:

 • niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
 • wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także środków odurzających,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia na balustrady, drabinki, stanowiska ratowników, murki okalające niecki pływalni oraz inne Urządzenia, które nie służą do tego celu,
 • skakania do wody z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z zasadami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali pływalni,
 • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów, które nie służą zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • pływania w płetwach i wiosełkach ręcznych bez zgody ratownika,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 • dokonywania nagrań filmowych i/lub radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez zgody administracji OSiR Włochy lub instruktora (ratownika),
 • używania mydła i innych środków chemicznych w nieckach pływalni.

17.  Zabrania się korzystania z hali pływalni osobom, u których występujące oznaki zewnętrzne wskazują na:

 • otwarte skaleczenia i rany,
 • brak higieny osobistej,
 • agresywne zachowania.

18. Zabrania się wchodzenia na teren hali pływalni oraz przebieralni z psami, bądź jakimikolwiek innymi zwierzętami.

19. Osoby korzystające z wózków inwalidzkich przed wejściem na teren hali pływalni oraz przebieralni zobowiązane są do zdezynfekowania swojego wózka, bądź używania wózka OSiR Włochy.

20. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością.

21. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

22. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.

23. Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w przebieralniach i zamykania tych szafek, natomiast w odniesieniu do rzeczy wartościowych – do ich oddawania na przechowanie w szafkach depozytowych.

24. Na jednym torze może przebywać maksymalnie 8 osób.

25. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub części akwenów wodnych oraz innych obiektów na terenie Ośrodka dla potrzeb organizowanych zajęć specjalistycznych, zawodów i imprez okolicznościowych.

26. Wykonywanie ćwiczeń oraz treningów z zakresu nurkowania bezdechowego (pływanie pod wodą) dozwolone jest wyłącznie za zgodą jednego z dyżurujących ratowników.

 ODPŁATNOŚĆ

1. Opłata za bilety pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi.

2. Bilet lub karnet uprawniający do korzystania z sauny, uprawnia jednocześnie do korzystania z sauny i basenu, natomiast bilet lub karnet uprawniający do korzystania z basenu, uprawnia wyłącznie do korzystania z basenu.

3. Rozliczanie pobytu odbywa się na podstawie aktualnego cennika, a czas pobytu naliczany jest przez Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK).

4. Na pływalnię można wejść do godziny 21.15, natomiast teren hali pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

5. Bilety i karnety uprawniające do korzystania z obiektów Ośrodka nabywane mogą być wyłącznie w kasie Ośrodka.

6. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w hali pływalni.

4. Za zgubienie paska z kluczem i chipem elektronicznym użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.

5. Ośrodek nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, zasad korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez użytkownika z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.

7. Zakup biletu (karnetu) jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy.

KARNETY

1. Karnet informuje o ilości minut, w czasie których okaziciel karnetu może przebywać w strefie płatnej podczas korzystania z usług w ramach wykupionego karnetu.

2. Pobyt na obiekcie rozliczany jest poprzez pomniejszenie ilości minut na wykupionym karnecie.

3. Nie zwraca się środków pieniężnych za niewykorzystane minuty znajdujące się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu terminu ważności karnetu.

Załączniki:

 1. pdfZasady bezpieczeństwa przeciwepidemicznego dla użytkowników pływalni ośrodka sportu i rekreacji m.st. warszawy w dzielnicy włochy
 2. pdfZasady korzystania z sauny
 3. pdfZasady korzystania z wanny z hydromasażem
 4. pdfZasady korzystania ze zjeżdzalni
Skip to content