Regulamin Parkingu

Parking przed halą sportową

Regulamin parkingu zewnętrznego wraz z terenem przyległym

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy parkingu zewnętrznego zlokalizowanego przed obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz z całym terenem przyległym znajdującym się pomiędzy obiektem OSiR Włochy a ul. Gładką (zwanych dalej parkingiem).
 2. Administratorem całego terenu określonego w pkt. 1 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.
 3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5 t. oraz busów szkolnych, dla których przeznaczone jest jedno specjalnie oznakowane miejsce parkingowe.
 4. Z parkingu korzystać mogą wyłącznie klienci, kontrahenci i pracownicy OSiR Włochy.
 5. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne.
 6. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.
 7. Na specjalnie wyznaczonych miejscach (dla niepełnosprawnych i busów szkolnych) mogą parkować wyłącznie samochody do tego uprawnione.
 8. Na terenie parkingu zabrania się:
 9. palenia papierosów (w tym elektronicznych)
 10. używania otwartego ognia
 11. mycia lub odkurzania samochodów
 12. wymiany płynów lub oleju oraz jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.
 13. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone OSiR Włochy lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu.
 14. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania OSiR Włochy o wyrządzeniu szkody.
 15. OSiR Włochy nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 16. OSiR Włochy zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parkingu pojazdu w sytuacjach, gdy stwarza on zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia.
 17. OSiR Włochy zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parkingu pojazdu przetrzymywanego tam w godzinach zamknięcia obiektów OSiR Włochy.
 18. W sytuacjach opisanych w pkt. 12 i 13 usunięcie pojazdu będzie się odbywało na koszt właściciela.
 19. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

Parking jest monitorowany w sposób ciągły.

Monitoring prowadzony jest przez Administratora, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy z siedzibą w Warszawie, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@osirwlochy.waw.pl, tel. (22) 609 01 40, reprezentowany przez Dyrektora. Celem jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie OSiR. Zapis z monitoringu jest archiwizowany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dane z zapisu monitoringu nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: sekretariat@osirwlochy.waw.pl bądź listownie. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://www.osirwlochy.waw.pl/rodo/, a także jest dostępna w siedzibie.

Dyrektor OSIR Włochy 

Skip to content