Mała sala – Regulamin

Regulamin  Małej Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

 1. Mała Sala jest obiektem stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy – administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, zwanym dalej salą.
 2. Sala jest czynna codziennie w godzinach 06.00 – 22.00. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia sali. Sala jest udostępniania zgodnie z grafikiem OSiR  Włochy.
 3. Każda osoba korzystająca z sali zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia  mogą korzystać z sali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Korzystania z sali możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji mailowo (na adres: rezerwacje@osirwlochy.waw.pl) lub telefonicznie (pod nr (22) 609 01 40 wew. 101).
 6. Zaleca się nie  korzystanie z szatni i węzła sanitarnego z wyjątkiem toalet. Toalety dostępne są w holu głównym obiektu OSiR Włochy. Zaleca się, aby osoby korzystające z sali przychodziły do niej przebrane w strój sportowy.
 7. Podczas korzystania z sali nie zaleca się posiadania przy sobie biżuterii (w szczególności łańcuszków i kolczyków), telefonów i tym podobnych rzeczy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: – korzystający z sali zobowiązani są przed wejściem do sali i przed wyjściem z sali do dezynfekcji rąk płyn do dezynfekcji zapewnia Administrator, – osoby wchodzące na teren obiektu OSiR Włochy, ale nie korzystające z sali obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu – minimum 2 metry, – na terenie obiektu OSiR Włochy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami – nie dotyczy osób trenujących.
 9. Użytkownicy korzystają z sali na własną odpowiedzialność.
 10. Korzystający z sali mogą wnosić własny sprzęt sportowy, ale wyłącznie do uprawianej przez siebie dyscypliny i mają go obowiązek uprzednio zdezynfekować. Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu sali OSiR Włochy udostępniany jest po wcześniejszym uzgodnieniu.
 11. Korzystający z sali zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika OSiR Włochy.
 12. Wszystkie wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice.
 13. Osoby przebywające na terenie sali i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń pracowników, mogą zostać usunięte z sali bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Na terenie sali zabrania się: – niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, – wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczestników zająć, – przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji, – wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia papierosów i e-papierosów, – wszczynania fałszywych alarmów, – wchodzenia na elementy wyposażenia, które do tego nie służą.
 15. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 16. W razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lub osób znajdujących się w sali należy niezwłocznie powiadomić pracowników OSiR Włochy.
 17. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS CoV-2 Administrator ma prawo usunąć korzystających z terenu obiektu, a ponadto anulować rezerwację.
 18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do Kierownika obiektu mailem: sekretariat@osirwlochy.waw.pl
 19. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można pozostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy. 

 

pdfRegulamin Małej Sali w OSiR Włochy w wersji pdf

Skip to content