Regulamin Pływalni

Zasady bezpieczeństwa przeciwepidemicznego dla użytkowników pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.

 1. Poniższe zasady dotyczą korzystania z pływalni OSiR Włochy w okresie epidemii i obowiązują do odwołania. We wszystkich innych sprawach nie ujętych w poniższych zasadach zastosowanie ma Regulamin Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.
 2. Osoby korzystające z pływalni mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń ratowników odnośnie korzystania z poszczególnych części pływalni.
 3. Użytkownicy nie stosujący się do zaleceń opisanych w pkt. 2 mogą być natychmiast usuwani z terenu OSiR Włochy bez zwrotu opłat za bilety.
 4. Każda osoba wchodząca na teren OSiR Włochy ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
 5. W kolejce do recepcji obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu pomiędzy stojącymi, zgodnie z liniami wyklejonymi na podłożu.
 6. Przed wejściem do hali basenowej użytkownicy mają obowiązek starannej kąpieli i umycia całego ciała pod natryskiem.
 7. Na terenie obiektu OSiR Włochy użytkownicy mają obowiązek noszenia osłon ust i nosa z wyjątkiem osób przebywających pod natryskami, w saunach i na terenie hali basenowej.
 8. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie OSiR Włochy do czasu korzystania z pływalni i przebierania się.
 9. Osoby, u których występują wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie zostaną wpuszczone na teren pływalni. Osoby te powinny jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem udając się tam transportem własnym lub powiadomić 999 albo 112.
 10. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na zidentyfikowaniu na terenie pływalni osoby z objawami, o których mowa w pkt.9 – należy zgłosić taką okoliczność pracownikowi OSiR Włochy.
 11. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych:
 12. WSSE w Warszawie – (22) 620 37 19 wew. 500, 502 171 171,
 13. Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – 800 190 590,
 14. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna – 606 108 040.

Dezynfekcja  pływalni

 1. Szafki ubraniowe są dezynfekowane każdorazowo po skorzystaniu z niej przez klienta pływalni.
 2. Klamki, wszystkie metalowe elementy nie znajdujące się w wodzie oraz sauny dezynfekowane są o 10.00, 14.00, 18.00, 21.30.  

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1ZASADY KORZYSTANIA Z HALI PŁYWALNI

ZAŁĄCZNIK NR 2ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

ZAŁĄCZNIK NR 3ZASADY KORZYSTANIA Z WANNY Z HYDROMASAŻEM

ZAŁĄCZNIK NR 4ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI