Regulamin Hali Sportowej

pdfRegulamin  hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.

 1. Hala sportowa jest obiektem stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy – administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, zwanym dalej halą.
 2. Hala jest czynna codziennie w godzinach 06.00 – 22.00. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia hali. Hala jest udostępniania zgodnie z grafikiem OSiR  Włochy.
 3. Każda osoba korzystająca z hali zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia  mogą korzystać z hali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Korzystania z hali możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji mailowo (na adres: rezerwacje@osirwlochy.waw.pl) lub telefonicznie (pod nr (22) 609 01 40 wew. 101).
 6. Zaleca się nie  korzystanie z szatni i węzła sanitarnego z wyjątkiem toalet. Toalety dostępne są w holu głównym obiektu OSiR Włochy. Zaleca się, aby osoby korzystające z hali przychodziły do niej przebrane w strój sportowy.
 7. Podczas korzystania z hali nie zaleca się posiadania przy sobie biżuterii (w szczególności łańcuszków i kolczyków), telefonów i tym podobnych rzeczy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: – korzystający z hali zobowiązani są przed wejściem do hali i przed wyjściem z hali do dezynfekcji rąk płyn do dezynfekcji zapewnia Administrator, – osoby wchodzące na teren obiektu OSiR Włochy, ale nie korzystające z hali obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu – minimum 2 metry, – na terenie obiektu OSiR Włochy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami – nie dotyczy osób przybywających na boiskach.
 9. Użytkownicy korzystają z hali na własną odpowiedzialność.
 10. Korzystający z hali mogą wnosić własny sprzęt sportowy, ale wyłącznie do uprawianej przez siebie dyscypliny i mają go obowiązek uprzednio zdezynfekować. Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu hali OSiR Włochy udostępniany jest po wcześniejszym uzgodnieniu.
 11. Korzystający z hali zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika OSiR Włochy.
 12. Wszystkie wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice.
 13. Osoby przebywające na terenie hali sportowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń pracowników, mogą zostać usunięte z hali bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Na terenie hali sportowej zabrania się: – niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, – wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczestników zająć oraz osób przebywających na widowni, – przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji, – wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia papierosów i e-papierosów, – wszczynania fałszywych alarmów, – wchodzenia na balustrady, siatki osłaniające halę oraz inne elementy wyposażenia, które do tego nie służą.
 15. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione nie terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 16. W razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lub osób znajdujących się w hali należy niezwłocznie powiadomić pracowników OSiR Włochy.
 17. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS CoV-2 Administrator ma prawo usunąć korzystających z terenu obiektu, a ponadto anulować rezerwację.
 18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do Kierownika obiektu mailem: sekretariat@osirwlochy.waw.pl
 19. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można pozostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy. 
Skip to content