Deklaracja Dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-15 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisów alternatywnych i tytułów,
 •  na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków,
 • brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej,
 • kolejność fokusa nie zawsze jest logiczna i intuicyjna,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • brak mapy serwisu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej

Wyłączenia:

 • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część dokumentów, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-05-24 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Patryk Kuliński, prosimy kontaktować się telefonicznie 22 6090140 wew. 101 lub pod adresem e-mail: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do: Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna:

Zespół wejściowy:

Przestronny hol wejściowy jest oddzielony szklaną ścianą od hali basenowej i od zewnątrz. Jest zatem całkowicie przezierny i stanowi połączenie hali basenowej z otoczeniem. Hol wejściowy jest głównym węzłem komunikacyjnym oraz miejscem rozmieszczenia podstawowych funkcji usługowych.

Obiekt sportowo-rekreacyjny OSiR Włochy  jest dostosowany  do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością m.in. na wózkach inwalidzkich:

 • Wydzielona toaleta dla niepełnosprawnych (poziom 0)
 • Oddzielna szatnia dla niepełnosprawnych z prysznicem i toaletą(poziom 0).
 • Pochylnie z poręczami dla wózków inwalidzkich umożliwiające dostęp do obiektu osób niepełnosprawnych w tym także dostęp do hali basenowej i sportowej.
 • Mobilna winda basenowa umożliwiająca zanurzenie w basenie osób z dysfunkcją kończyn.
 • 2 miejsca postojowe dla aut osób niepełnosprawnych na parkingu zewnętrznym na poziomie 0.
 • Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu przy zgłoszeniu co najmniej 3 dni wcześniej.
 • Możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej w recepcji OSiR Włochy. 
 • Możliwość wstępu z psem asystującym.

 

Wstęp do kręgielni odbywa się po schodach i na tą chwile brak jest innej drogi dostępu

Skip to content