OSiR Włochy od dnia 28.12.2020..

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2316), w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 28.12.2020 r. pływalnia OSiR Włochy, przy ul. Gładkiej 18 będzie nieczynna.

Korzystanie z hali sportowej OSiR Włochy, możliwe będzie wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, przy zachowaniu rygoru organizowania tych zajęć bez udziału publiczności.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *