Konkurs – nauka pływania

Warszawa, 07.01.2019 r.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

ul. Gładka 18

 

ogłasza konkurs ofert

 

na wynajem powierzchni użytkowej pływalni w celu organizacji zajęć grupowych nauk pływania na pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie.

Umowa zostanie podpisana na okres od 11 lutego 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku.

Na organizację zajęć OSiR Włochy przeznacza następujące terminy:

  • w basenie rekreacyjnym poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 17.00 – 18.00
  • w basenie sportowym poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 18.00 – 20.15.

OSiR Włochy zastrzega, że zajęcia mają być prowadzone cyklicznie, co najmniej raz w tygodniu dla każdej grupy ćwiczebnej, w okresie od 11 lutego do 31 maja 2019 roku. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od organizacji zajęć jedynie w okresach od 18 do 23 kwietnia oraz od 29 kwietnia do 3 maja 2019 roku. Dopuszcza się również możliwość wydłużenie okresu prowadzenia zająć do 14 czerwca 2019 roku.

Na potrzeby zajęć w basenie rekreacyjnym przeznaczone będą trzy tory (cały basen rekreacyjny bez części z atrakcjami wodnymi). Na potrzeby zajęć w basenie sportowym przeznaczone będą dwa tory (nr 1 i nr 2).

Jedna jednostka zajęć prowadzonych w basenie sportowym musi trwać co najmniej 45 minut, a w basenie rekreacyjnym co najmniej 30 minut.

Dokumenty należy składać do 11.01.2019r. do godz. 12.00, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18, z dopiskiem “Konkurs ofert – nauka pływania”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2019r. o godz. 12.15. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni pocztą.

W konkursie mogą brać udział oferenci, których oferty zawierać będą:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta.
  2. Aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej + NIP i Regon.
  3. Proponowaną stawkę nie mniejszą niż 150 złotych brutto za 1 godzinę zegarową za 1 tor prowadzonych zajęć w basenie sportowym oraz nie mniejszą niż 150 złotych brutto za 1 godzinę zegarową zajęć prowadzonych w basenie rekreacyjnym, a także proponowaną cenę za jedną jednostkę lekcyjną zajęć nauki pływania oferowaną dla indywidualnego klienta nie większą niż 33 złote.
  4. Udokumentowane uprawnienia kadry instruktorskiej prowadzącej zajęcia.
  5. Dokumenty zaświadczające co najmniej dwuletnie doświadczenie kadry instruktorskiej (co najmniej cztery osoby) w prowadzeniu zajęć nauki pływania dzieci i młodzieży, w tym z grupami zorganizowanymi z placówek oświatowych.

Kryteria wyboru opisane są w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 lub pod nr telefonu 533703700 – osoba kontaktowa Pan Marek Dolata.

 

Załącznik:

Załącznik nr 1

Skip to content